Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2023-06-26

Dagsorden

Deltagere
:
 Bentha, Jesper, Lene, Per

Afbud: Jytte, Karen, Alex

Gæster: Danny Madsen

Afbud: Jan Bojsen
 

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, Beboerhuset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Alle
 

 Møde med Danny Madsen:

 Aktioner, hvem, hvornår?

 

 1. Forslag 1: Udjævning af bump ved Glashusets indkørsel (JBO)  1. Der er indhentet tilbud. Sættes snarest i gang.  
 2. Forslag 6: Slukning af lys ved boldbane og legeplads 23-8 (JBO)  2. Igangsættes sammen med forslag 14  
 3. Forslag 7: Restaurering af springvand ved Grønnegade gavl (JBO)  3. Igangsættes sammen med asfalt belægning i huller på p-pladser i Grønnegade og Langelandsgade  
 4. Forslag 8: Fartdæmper på Grønnegades p-plads (JBO)  4. Der er bestilt 2 stk, der sættes op, når vi modtager dem  
 5. Forslag 9: Undersøgelse af vinduer (MST/JBO)  5. Afd. bestyrelsen vil sikre sig, at det bliver et uafhængigt firma - Teknologisk institut- der fortager prøverne  
 6. Forslag 10: Opsætning af højt hegn ved multibanens ende (JBO)  6. Sættes op lige omkring 1. august  
7. Forslag 12: Hæk ud mod Langelandsgade (JBO) 7. Danny indhenter tilbud  
8. Forslag: 13: Etablering af haver ved fodboldbanen (JBO) 8. Afventer svar om brugsretten fra Samsøgade skole   
9. Forslag 14: høje lysmaster ved multibanen rettes og forsynes med astro-ur og timer (JBO) 9.  Laves sammen med forslag 6  
10. Forslag 23: Ændring af ordensreglementet med : "Forbud mod at grille på altanerne" (JBO) 10. JBO retter   
11. Forslag 28: Beløb til indretning af beboerhuset (JBO) 11. Bestyrelsen indkalder Klostervangens beboere mhp nedsætte en gruppe, der kan lave et idekatalog. Deri også Kunst-ophæng  

Opdatering v Danny

- Klostervangens elevatorer gennemgåes af service center og MrMotech i uge 27/28

- Vinduespudsning: Forankringerne sættes op i uge 27

- P-pladserne er streget op

- Der er sat bedre belysning op ved Langelandsgades indgangspartier

- Foreløbigt bliver der sat en bom op for grusvejen ved fodboldbanen Grusvejen er ikke en brandvej og kan derfor nedlægges. 

 

   

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-05-29

 1. Godkendt

2. Formanden orienterer:

 

 a. Evaluering af repræsentantskabs møde

 a.    Spændende og anderledes møde, da der var kampvalg.

b. gennem gang af de forslag der blev stemt igennem på beboermødet,

hvem har sætter tingene i gang. ( se mail fra Rikke d. 20-6)

 b.    Se under møde med Danny Madsen

c. Skal vi lave et spørgeskema omkring afholdelse af beboermøde og

tur til Djurs sommerland

 c.     Per laver et udkast til spørgeskema

d. gennemgang af turen til djurs sommer land ( der deltog 118 gæster)

 d.    Forløb godt. En god dag for de 118 gæster

    e. Forslag om et åbent hus arr. hver 3. mdr, hvor beboere kan komme

     med spørgsmål. Begrundelse: der er meget svingende fremmøde til

     vores kontortid 1 gang pr mdr.

 e.    Tages ved næste bestyrelsesmøde den 28/8-2023, hvor vi er fuldtallige

f. Mail fra morten s ang. de mange spørgsmål. 

 f. Gennemgang af listen

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder og rengøring v./ Bentha

 a.    Afventer helhedsplanens reetablering af grønne områder

    b. Økonomi v./ Lene

der er udleveret et dankort til Per formand.

 b. Per og Lene afventer møde med AAB om det nye system, som pt ikke er det, der blev aftalt. Fex vil det blive mere besværligt at indkøbe diverse til afholdelse af fasterlavn

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

overgang til AAB skal ske snart

 c.    Per har kontaktet AAB mhp at fremme AABs overtagelse af udlejning af festlokalet

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. hjemmesiden. er oppe at køre og mangler stadig arbejde

men den er oppe at køre.

 a. Nu eksisterer hjemmesiden på adr: http://klostervangen.dk, men den mangler stadig at færdiggøres. Der arbejdes 

  b. 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra Birte Pehn og Anne Mette Digmann:

Forslag: At oprette et "Klostervangens beboerrådgivning"

 a. Kan være et godt forslag, men bestyrelsen er i tvivl om lovligheden af forslaget mhp GPDR reglerne. Spørgsmålet er, om det er tilladt frivillige rådgivere at hjælpe naboer, og derved at skulle have viden om både cpr numre og andre personlige data. Alex bedes kontakte jurist Julie i AAB ang forespørgelse.

    b. Øvrige

 

6. Kontortid, mandag 20203-07-04 kl. 18.30 - 19.30,

varetages af bestyrelsesmedlemmerne, 

    Beboerhuset: Sommerferie

    

 

7. Eventuelt.

 

    a. Per efterspørger ide til AAB for næste generation: Den grønne omstilling

 a.    El-ladestandere, Vandopsamling, Solceller til energi og opvarmning af badevand,  Regnvand til toiletter, kolonihaver.  Flere forslag modtages gerne den 28/8-2023

    b. Jesper har fundet en vinduespudser teleskop stang til vores altanvinduer

 b. Jesper indkøber en stang til 900kr mhp afprøvning. Teleskopstangen kommer til at stå hos funktionærerne i beboerhuset og kan lånes til dem, der har lyst til selv at pudse altan-vinduer. Jesper laver opslag på facebook og opslag til hver opgang, når teleskopstangen er indkøb

 

Last updated 01-11-2023 21:28:39