Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2023-08-28

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Jytte, Jesper, Lene, Per, karen

Afbud: Bentha

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, beboerhuset Ll 52A

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Alle
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

 

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-06-26

 

2. Formanden orienterer:

 

   a. Status på vinduespudsning og undersøgelse af helhedsplanens forløb og gennemførelse v/ Per

 

 
   b. Status fra sidste møde med Danny og Jbo

 

 1) Bump ved indkørsel til glashus: Udført

 

 2) Lyssluk af lys ved legeplads: Afventer

 

 3) Springvand ved Ggs gavl: Udført

 

 4) Fartdæmper på Ggs p-plads: Udført

 

 5) Undersøgelse af vinduer: Afventer

 

 6) Højt hegn v boldbane: Udført

 

 7) Hæk ved Llg: Afventer

  8) Beboerhaver: Afventer M&Es forespørgelse til Samsøgade Skole

 

  9) Forbud om grill på altan:  Jbos ændring i ordensreglementet: Afventer

 

 10) Lysmaster ved multibane rettes plus astro-ur: Afventer

 11) Gruppe til indretning af beboerhuset, aktiviteter og Jacob R´s klage: Afventer indkaldelse til beboermøde

 

 12) Lys ved trappe på Llgs p-plads´s trappe: Afventer

 

 13) Opstregning af p-pladser og udjævning af huller i asfalten: Udført

 

    c. Skal vi holde kontortid hver 2. eller 3. mdr pga det lille og ret svingende beboerfremmøde? v Lene/Per

 

    d. Manglende hundeluftning forbudt skilte ved boldbane og legeplads

 b. Per har rykket Danny

    e. Beboermøde rt Jacob Refsgårds klage, oprettelse af aktivitetsgruppe og oprettelse af gruppe til udarbejdelse af ide-katalog til beboerhusets indretning        

 c. Per tager kontakt til Morten Homann mhp en mulig dato for mødet

    f. Genoptagelse af arbejdet med gennemgang og rettelser til råderet og vedligeholdelses-reglementer

 - og dermed ekstra ordinært afdelingsmøde i efteråret

 d. Per har kontaktet Julie (AAB)

 

- Extra ordinært afd. møde kan afholdes i slut oktober/ start november

    g. Stofa nedlægges i klostervangen fra den 1/1-2024. 

    - Møde med Stofa/VIOS arr. af AAB den 6/9-23 - Denne skal ændres, da der er et andet       møde om dialog i AAB den samme dag

    - Fibia/Waoo´s tilbud til Klostervangen ( se mail fra Per den 12/8-2023) 

- Per kontakter Allan  

 Møder for beboere i beboerhuset: Hvem deltager?

- Mandag d 4/9 kl 10-14

- Onsdag d 13/9 kl 14-18

- Mandag d 25/9 kl 14-18

- Onsdag d 27/9 kl 10-14

 

    h.  Undersøgelse af vinduernes skader rt helhedsplanen v/ Lene 

 f. Iflg Morten Strunge bliver vinduerne vasket og pudset først, og derefter vil der blive lavet en facade undersøgelse 

    i. Oprettelse af beboerhaver og forskønnelse af Gg´s gavl område

 

 

g. E&M gruppen skal tage kontakt JBO, når de har fundet ud af  Samsøgades Skoles brugsret til boldbanens areal

- Ang. Gg´s gavl-område skal E&M gruppen kontakte JBO, og meget gerne Anders fra Gg 105, mhp forskønnelse af området.

- Per kontakter Thomas og Jørn gade

    j. mail fra Morten s ang evaluering af helheds planen.

    gemmenlæsning af brevet.

    hvem kan vi se vi skal fremhæve som extra deltager?

 

    K. Forslag fra afd. mødet: Skal suppleanterne deltage i bestyrelsesmøderne ?

 

    L. Kunst i beboerhuset, Billeder og er kun forsikret ved regulært indbrud.

   

    M. Forslag fra afd. mødet: Lydskærm v hæk langs Langlandsgade? Har Danny indhentet et tilbud? Skal vi bede E&m gå ind i dette?

   

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder og rengøring v/ Bentha    

 

    b. Økonomi v./ Per/Lene 

        - nogle beboer ønsker at konto 119 bliver oplyst noget mere, så til næste beboermøde skal vi fremlægge alle posteringerne for kontoen som ide?

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    - overgang til AAB?

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Hjemmeside - Status?

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra Alex:

    - Ansøgning om 5-800kr til sodavand

    - TV indkøb?

    - Leje af bil?

    - Maling af det gamle gæsteværelse?

    - Penge til nyt løbebånd oa

    - Isolering af motionsrummets loft rt larm til lejlighederne ovenpå?    

 


    b. Beboerrådgivning. Alex har forespurgt jura AAB om dette lovligt, da sådan en gruppe muligvis skal bruge beboernes personlige data, for at hjælpe?

    - Plus se Mail om beboerrådgivning fra Alex d 25/8-23

 

6. Kontortid, mandag 2023-09-04 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Beboerhuset

   

 

7. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost for best og AAB folk.

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

Last updated 01-11-2023 21:30:09