Referat fra bestyrelsesmødet, Afd. 25, Klostervangen. 2023-08-28

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Jytte, Jesper, Lene, Per, Karen

Afbud: Bentha

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, beboerhuset Ll 52A

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Alle
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-06-26

 1. Godkendt

2. Formanden orienterer:

 

   a. Status på vinduespudsning og undersøgelse af helhedsplanens forløb og gennemførelse v/ Per

 

 a. Pris 287.500kr for pudsning 2 gange årligt. Godkendt af formand og økonomi. Der sættes i gang ASAP.

- Der laves en større undersøgelser af helhedsplanens forløb og gennemførelse. Man er i gang med at samle folk fra AABs ledelse, projekt gruppen, entreprenører, administrationen, medarbejdere, servicefolk, bestyrelse og beboere oa til interviewes.

 

   b. Status fra sidste møde med Danny og Jbo

 1) Bump ved indkørsel til glashus: Udført

 2) Lyssluk af lys ved legeplads: Afventer

 3) Springvand og bænke ved Ggs gavl: Udført 

    a. Forskønnelse af arealet v Ggs gavl: Afventer 

 4) Fartdæmper på Ggs p-plads: Udført. - dog ønskes en 3. fartdæmper ved opgang 117

 5) Undersøgelse af vinduer: Afventer. 

 6) Højt hegn v boldbane: Udført

 7) Hæk ved Llg: Afventer pris. Tages med til næste afd. møde

  8) Beboerhaver: Afventer M&Es forespørgelse til Samsøgade Skole

  9) Forbud om grill på altan:  Jbos ændring i ordensreglementet: Afventer

 10) Lysmaster ved multibane rettes plus astro-ur: Afventer

 11) Gruppe til indretning af beboerhuset, aktiviteter og Jacob R´s klage: Afventer indkaldelse til beboermøde

 12) Lys ved lille trappe på Llgs p-plads´s trappe: Afventer

 13) Opstregning af p-pladser og udjævning af huller i asfalten: Udført. Dog ønskes at hullerne udjævnes igen

JBO og Danny inviteres med til næste bestyrelsesmøde 25/9-2023 kl 18.00 

    c. Skal vi holde kontortid hver 2. eller 3. mdr pga det lille og ret svingende beboerfremmøde? v Lene/Per

 c. Skudt til hjørne. Vurdering af, hvor mange beboere, der rent faktisk benytter sig af tilbuddet

    d. Manglende hundeluftning forbudt skilte ved boldbane og legeplads

 b. Per rykker Danny 

    e. Beboermøde rt Jacob Refsgårds klage, oprettelse af aktivitetsgruppe og oprettelse af gruppe til udarbejdelse af ide-katalog til beboerhusets indretning        

 c. Per tager kontakt til Morten Homann mhp en mulig dato for mødet ang. Jacobs klage. Afventer

- Beboermøde omhandlende oprettelse af en 1)  gruppe, der skal lave et idekatalog til indretning af beboerhuset og 2)  aktivitetsgruppe arrangeres snarest

    f. Genoptagelse af arbejdet med gennemgang og rettelser til råderet og vedligeholdelses-reglementer

 - og dermed ekstra ordinært afdelingsmøde i efteråret

 d. Per har kontaktet Julie (AAB) mhp møde. Afventer

 

- Extra ordinært afd. møde kan afholdes, når forslagene til vedligeholdelsesreglementet og råderetten er klar til afstemning

    g. Stofa nedlægges i klostervangen fra den 1/1-2024. 

    - Møde med Stofa/VIOS arr. af AAB den 6/9-23 - Denne skal ændres, da der er et andet møde om dialog i AAB den samme dag

    - Fibia/Waoo´s tilbud til Klostervangen ( se mail fra Per den 12/8-2023) 

e.

- Per kontakter Allan. Mødet fastholdes den 6/9-23 kl 17 

 

- Fibias møder for beboere i beboerhuset:  Afventer d 6/9 på, hvad norlys(stofa)/VIOS tilbyder 

    h.  Undersøgelse af vinduernes skader rt helhedsplanen v/ Lene 

 f. Iflg Morten Strunge bliver vinduerne vasket og pudset først, og derefter vil der blive lavet en facade undersøgelse 

    i. Oprettelse af beboerhaver og forskønnelse af Gg´s gavl område

 

 

Formand Per deltager i E&Ms  møde i uge 36.

g. E&M gruppen skal tage kontakt JBO, når de har fundet ud af  Samsøgades Skoles brugsret til boldbanens areal

- Ang. Gg´s gavl-område skal E&M gruppen kontakte JBO, og meget gerne Anders fra Gg 105, mhp forskønnelse af området.

    j. mail fra Morten S. ang evaluering af helheds planen.

    gemmenlæsning af brevet.

    hvem kan vi se vi skal fremhæve som extra deltager?

 Det bliver en stor og omfattende undersøgelse med mange interviewes af alle fra AABs ledelse, projektledelsen og projektmedarbejderne, entreprenørerne, arbejderne, servicecenteret og afd. 25s servicefolk og beboere

 

 

    K. Forslag fra afd. mødet: Skal suppleanterne deltage i bestyrelsesmøderne ?

 k. Diskussion for og imod at have suppleanter med til bestyrelsesmøderne. Der blev landet en aftale om, at suppleanterne fremover skal have tilsendt dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne. Således er det muligt for suppleanterne at komme med indspark, forslag oa til møderne. Suppleanterne skal inviteres til bestyrelsesmøderne en gang i kvartalet = 4 gange årligt startende fra januar.

 

    L. Kunst i beboerhuset, Billeder og er kun forsikret ved regulært indbrud.

 l. Per kontakter Else Isaksen mhp nærmere aftale  

    M. Forslag fra afd. mødet: Lydskærm v hæk langs Langlandsgade? Har Danny indhentet et tilbud? Skal vi bede E&m gå ind i dette?

 M. Afventer tilbud. Per deltager i E&Ms møde i uge 36 og forhører sig. <  

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder og rengøring v/ Bentha    

 a. Det lader til, at nogle beboere i stueetagen ulovligt har tilranet sig et større areal rundt om de nye trapper fra lejlighed til fælles græsareal. AAB er bedt om at se på dette. Regler om brug af trætrapperne fra stuelejlighederne skal med i ordensreglementet

    b. Økonomi v./ Per/Lene 

        - nogle beboer ønsker at konto 119 bliver oplyst noget mere, så til næste beboermøde skal vi fremlægge alle posteringerne for kontoen som ide?

 b.

Forslag om at budget 119 printes ud og omdeles ved afdelingsmøderne

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    - overgang til AAB?

c. Festlokalet udlejes jævnligt

-  Kenneth Nielsen fra AAB har indkaldt til infomøde om udlejning af fest-lokaler via APP og hjemmeside torsdag den 28/9-2023 kl 17-19.30 i AAB. Husk tilmelding

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Hjemmeside - Status?

 a. Der arbejdes seriøst med færdiggørelsen af hjemmesiden. Hjemmesidens navn: www.Klostervangen.dk

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra Alex:

    - Ansøgning om 5-800kr til sodavand

    - TV indkøb?

    - Leje af bil?

    - Maling af det gamle gæsteværelse?

    - Penge til nyt løbebånd oa

    - Isolering af motionsrummets loft rt larm til lejlighederne ovenpå?    

a.

- Godkendt

- TVét står i Billardrummet og skal bare sættes op  

- Ikke nødvendigt, da TVét er i hus

- Per finder en dag og indkalder til maling oa i det gamle gæsteværelse. Skilt på dør ændres fra gæsterum til motionsrum. Møbler fra gæsteværelset er kørt væk og der er sat nye lamper op.

- Per får sammen med AAB  oprettet en betalingsboks, hvorfra der kan betales for nye redskaber til motionsrummene.

- Isolering: Der skal lægges "stødmåtter" under de mest larmende motionsredskaber. Per ser på sagen


    b. Beboerrådgivning. Alex har forespurgt jura AAB om dette lovligt, da sådan en gruppe muligvis skal bruge beboernes personlige data, for at hjælpe?

    - Plus se Mail om beboerrådgivning fra Alex d 25/8-23

 b. 

Gruppen vil bestå af: Birthe Pehn-Laursen, Annemette Digmann og Alex og kører helt udenom bestyrelsen. Dvs bestyrelsen ikke kan stilles til ansvar for rådgivergruppens ageren.

Alex mener ikke, rådgivergruppen vil komme i den situation, at de skal bruge beboeres personlige data, da de kun vil være behjælpelig med evt udformning af brev til myndigheder eller henvisning til rette myndigheder ved diverse problemstillinger. 

Alex arbejder videre med gruppen, der kan bruge beboerhuset til deres rådgiver-eftermiddage eller aftener

6. Kontortid, mandag 2023-09-04 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Beboerhuset

   

 6. Alex, Jytte og Karen

7. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost for best og AAB folk.

 a. Der afholdes julefrokost den 8/12-2023 kl 18.00. Invitation er sendt ud. Kryds af i kalenderen 

    b. Lydanlæg til BBk

 Per køber

    c. Pensionist gruppen ønskes i beboerhuset :  Per kontakter Danny mhp at få sat låse på 2-3 skabe til brug af pensionisterne. Jytte orienterer pensionistklubben
 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

Last updated 01-11-2023 21:30:44