Mindre beboerdemokrati

Maj 2009
Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO

Med støtte fra Dansk Folkeparti og de Radikale er beboerdemokratireglerne blevet forringet i den almene sektor.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stemte imod, men flertallet bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre stemte for, da Folketinget d. 29. maj 2009 ændrede lov om almene boliger og forringede beboerdemokratireglerne for lejerne i den almene sektor.

”Uden afdelingens samtykke…”

Folketingsflertallet indsatte følgende bestemmelse i § 37:
»Stk. 4. Kan afdelingsmødets godkendelse af gennemførelse af arbejder og aktiviteter ikke opnås, eller forkastes forslag herom ved urafstemning, kan boligorganisationens øverste myndighed uden afdelingens samtykke træffe beslutning om gennemførelse af

  1. større renoveringsarbejder,
  2. større energibesparende foranstaltninger,
  3. boligsociale helhedsplaner og
  4. fremtidssikring af bebyggelsen.

Lejernes mening om nyt bad og køkken kan nu tilsidesættes. Og huslejeforhøjelsen kommer automatisk.
Stk. 5. Det er en betingelse for øverste myndigheds adgang til at træffe beslutning efter stk. 4, at de pågældende arbejder og aktiviteter er nødvendige for at gøre boligerne og boligafdelingen tidssvarende og konkurrencedygtige over for en bred kreds af boligsøgende. Arbejder, der består i modernisering af køkkener eller badeværelser, kan ikke gennemføres uden afdelingens samtykke, medmindre disse arbejder er nødvendige for, at det samlede projekt kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde.
Stk. 6. Den øverste myndigheds beslutning om gennemførelse af arbejder efter stk. 4 skal indberettes til Indenrigs- og Socialministeriet. Indberetningen skal sendes til kommunalbestyrelsen, der videresender den til Indenrigs- og Socialministeriet.
Indberetningen skal indeholde oplysning om arbejdernes og aktiviteternes art og om baggrunden for, at øverste myndighed har fundet det nødvendigt at bringe stk. 4 i anvendelse.«

LLO imod

Vi har i Lejernes LO kraftigt kæmpet imod denne bestemmelse. Det er lejerne i den enkelte afdeling, der suverænt skal bestemme, om de vil have nyt bad eller køkken. Vi ønskede også en individuel veto-mulighed for lejerne. På et tidspunkt troede vi, at Dansk Folkeparti bakkede os op. Men det glippede til sidst. Hermed kan pensionister og ”den lille mand på gulvet”, som partiet ofte mener, det er fortalere for, se til, at de får højere husleje, fordi de får tvangsindlagt nyt bad og køkken, hvis ”disse arbejder er nødvendige for at det samlede projekt kan gennemføres på en hensigtsmæssig Regeringen, Dansk Folkeparti og de Radikale forringede reglerne om beboerdemokrati. måde”.

Last updated 06-06-2020 22:16:47